[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 29 DE SETEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina [1] 2
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

Deputación de Pontevedra

Convocatoria de dúas bolsas con destino ó Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico

Bases | Modelo de solicitude | Puntuacións de méritos | Puntuacións totais

Convocatoria de dúas bolsas, en réxime de concurrencia competitiva, para licenciados/ as universitarios en historia, con destino ao Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación provincial de Pontevedra.

De conformidade coa proposta do Xefe do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, na que solicita a convocatoria de dúas Becas de Licenciado Universitario de Historia, para a realización de tarefas de investigación e colaboración relacionadas cós Arquivos Municipais da Provincia, en virtude das facultades que me confire o artigo 35.2.b da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e artigo 105 da Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia , esta Deputación Provincial convoca dúas bolsas de Licenciados/as Universitarios en Historia, consonte as seguintes:

BASES

1.— OBXECTO
Estas bases regulan o procedemento que se ha de seguir para a concesión, por concurso de méritos, de dúas bolsas,que teñen por obxecto a realización de tarefas de Investigación e Colaboración relacionadas cos arquivos municipais da provincia, e están destinadas a Licenciados/as Universitarios en Historia.

2.— CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES
Poderán ser beneficiarios/as destas bolsas aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:

 1. Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da Unión Europea.
 2. Estar en posesión do título de Licenciado en Historia, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.
 3. Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.
 4. Non estar incapacitado físicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenrolo da actividade obxecto da bolsa.

3.— DOTACIÓN ECONÓMICA
Estas bolsas figuran cunha dotación económica de 1.000 €/mes por beneficiario/a, que se imputará á partida 08/454-451-481.01 do orzamento provincial.

O pagamento das bolsas aos beneficiarios realizarase a partir da incorporación do bolseiro, por mensualidades completas ou por fracción proporcional ó tempo de goce da mesma para os casos nos que o bolseiro/a inicie ou remate a súa relación nunha data non coincidente co mes natural.

O goce das bolsas será incompatible con calesquera outra remuneración ou axuda por parte das Administracións Públicas ou entidades privadas a partires da súa concesión.

4.— PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • 4.1.—As instancias solicitando tomar parte no concurso dirixiranse ao Sr. Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra e presentaranse no rexistro xeral da Corporación Provincial no prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Á instancia xuntarase a seguinte documentación:
  1. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade, ou calquera outro que o substitúa.
  2. Documento acreditativo de estar en posesión da titulación esixida ou en condicións de obtela na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
  3. Certificado do expediente académico, curriculum vitae e documentación acreditativa deste.
  4. Declaración xurada comprometéndose o solicitante a renunciar, se fose seleccionado, a calquera tipo de actividade remunerada durante o tempo que goce da bolsa.
  5. Certificado que acredite non estar incapacitado físicamente ou paceder enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade que constitúa o obxecto da bolsa, ou declaración xurada do solicitante conforme este requisito se cumpre.
 • 4.2.—En canto á presentación das solicitudes, ademáis do recollido no apartado primeriro desta clásusula, os solicitantes estarán ao disposto no artigo 23.puntos 3,4 e 5 de Lei 38/2003 de 17 de novembro Xeral de Subvencións, en todo aquello que lles sexa de aplicación.

5.— COMISIÓN DE SELECCIÓN
Para poder valorar os méritos achegados polos interesados constituirase unha Comisión de Selección, que estará integrada polos seguintes membros:

 • Presidente: o da Deputación Provincial de Pontevedra, D. Rafael Louzán Abal, ou o deputado provincial en quen delegue.
 • Vogais:
  - Un deputado provincial.
  - O Xefe do servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.
  - Un funcionario Técnico Superior pertenencente a Deputación Provincial de Pontevedra.
 • Secretario: O da Deputación Provincial de Pontevedra ou funcionario de carreira con titulación superior en quen delegue.

Todos os membros terán voz e voto.

A Comisión non poderá constituirse nin actuar sen a asistencia de máis da mitade dos seus membros, titulares ou suplentes indistintamente.

6.— SELECCIÓN DOS BOLSEIROS/AS
A selección dos bolseiros efectuarase mediante a valoración dos méritos acreditados polos interesados segundo o seguinte

B A R E M O :

 1. Polo expediente académico ata un máximo de un (1) punto.
 2. Por ter asistido a cursos de formación e perfeccionamento impartidos en Centros Oficiais, Universidades, Colexios Oficiais ou Escolas da Administración Pública relacionados có obxecto da Bolsa, ata un máximo de dous (2) puntos, computados do xeito que se especifica a continuación:

  DURACIÓN/HORASPUNTUACIÓN
  De 200 ou máis horas0,30 puntos
  De entre 100 e 200 horas 0,25 puntos
  De entre 60 e 99 horas0,20 puntos/curso
  De entre 30 e 59 horas0,15 puntos/curso
  De entre 10 e 29 horas0,10 puntos/curso
  De 10 ou máis créditos0,25 puntos/curso
  De entre 6 e 9 créditos0,20 puntos/curso
  De entre 3 e 5 créditos0,15 puntos/curso
  De entre 1 a 3 créditos0,10 puntos/curso


 3. Por servizos prestados na Administración Pública en postos das mesmas características que a Bolsa ofertada, 1 punto (1) por cada seis (6) meses de servizo ou fracción superior a seis (6) meses, ata un máximo de dous (2) puntos. A experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación acreditativa, expedida pola Administración pública na que prestou servicios, facendo constar o posto de traballo que desempeñou e o cómputo total de días, meses ou anos traballados. Para tales efectos, non se terán en conta as fotocopias de contratos de traballo, nin a vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 4. Cursos específicos de língua galega, nivel de iniciación (0,25) puntos e de perfeccionamento (0,25) puntos ( ou validación correspondente.
 5. Por Publicacións relacionados có obxecto das Bolsas Convocadas, ata un máximo de un (1) punto.
 6. Por acreditar outros méritos relacionados coa presente Convocatoria (Premios, Bolsas, Prácticas…), ata un máximo de 0,50 puntos.

Poderase manter unha entrevista persoal, relacioada co obxecto da bolsa, con cada un dos aspirantes se o Tribunal o considera oportuno, cuxa valoración non excederá en ningún caso de tres (3) puntos.

7.— RESOLUCIÓN
A Comisión Seleccionadora proporalle á Comisión de Goberno desta Deputación Provincial a adxudicación destas bolsas aos aspirantes que consideren máis idóneos e que acadaran a máxima puntuación de acordo có baremo especificado na cláusula sexta das presentes Bases.

O acordo publicarase no taboleiro de edictos do Pazo provincial.

8.— CONDICIÓNS XERAIS
Establécense as seguintes condicións xerais:

 1. As bolsas terán unha duración dun ano, a contar dende a data na que os adxudicatarios comezaron o seu desempeño no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e poderán ser prorrogados por períodos anuais ata un máximo de catro (4) anos, á vista do informe favorable do Xefe de Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico e o acordo da Comisión de Goberno.
 2. As bolsas serán incompatibles co desempeño de calquera outra actividade remunerada, calquera que sexa a natureza desta última.
 3. Os beneficiarios/as das bolsas comprometeranse a observar o horario de traballo e disciplina do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico có fin de non entorpecer o labor do persoal do centro e sen que iso implique relación de traballo laboral remunerado.
 4. A aceptación e goce desta bolsa non establece relación laboral nin funcionarial coa Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dito bolseiro ó expresado organismo.
 5. Os beneficiarios/as das Bolsas deberán suscribir unha Póliza de Seguro de Asistencia Médica, no caso de non estar xa cuberto pola Seguridade Social ou por outro Seguro Privado.
 6. A Comisión poderá convocar aos solicitantes para aclaracións que teñan relación cos seuscurricula. A decisión da Comisión deberá producirse antes de que transcorran dous meses, contados a partir da publicación da convocatoria.

9.— DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN
No caso de non obter a bolsa ofertada, os candidatos poderán retirar a documentación presentada para participar nesta convocatoria no plazo de tres (3) meses, contados desde o día seguinte ao da comunicación da adxudicación da bolsa. Transcurrido este plazo, esta Excma. Diputación Provincial resérvase o dereito a destruir dita documentación.

10.— INTERPRETACIÓN DAS BASES
A Comisión quedará autorizada para resolver as dúbidas que se lle presenten e tomar os acordos necesarios para o desenvolvemento do concurso así coma no non previsto nas presentes Bases.

11.— RÉXIME XURÍDICO
A convocatoria das bolsa e a selección dos bolseiros/as así como a realización dos traballos que dan dereito ás bolsas, suxeitaranse ao previsto nas presentes Bases, e ademáis, ao disposto na Lei Xeral de Subvencións (Lei 38/2003 de 17 de novembro) e na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común ( Lei 30/1992 de 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999).

O que comunico para o seu coñecemento e efectos, coa salvidade que establece o art. 206 do ROF.

Pontevedra, a 11 de marzo de 2008
O SECRETARIO
ilexible

Boletín Oficial da Provincia, data 03/04/08, número 64, páxina 17, anuncio 2008003347.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 20/05/2008 10:56
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/